Ochrana osobných údajov registrovaní

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Informačný systém Vernostný program prevádzkovateľa.

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI:

Názov prevádzkovateľa: Progres Tatry, s.r.o.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47515538

Obec a PSČ: Vysoké Tatry 062 01

Ulica a číslo: Tatranská Polianka 22

Štát: Slovenská republika

Právna forma: Právnická osoba

Štatutárny orgán prevádzkovateľa

(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): konateľ Martin Kudas

Zodpovedná osoba (email): kudasm1@gmail.com

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účel spracúvania osobných údajov: 

Vernostný program prevádzkovateľa (zasielanie newslettrov, informácií o novinkách, akciách, obchodných ponukách a súťažiach na e-mail alebo adresu pobytu).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby.

IV. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

 Sprostredkovatelia:

Názov: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (za účelom prepravy tovaru)

IČO: 36624942

Sídlo: General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Lieskovská cesta 13

962 21 Lieskovec

Názov: Sonrisa,  s.r.o. (za účelom spracovania objednávok a vystavovania faktúr kupujúcim)

IČO: 47 311 681

Sídlo: Sonrisa  s.r.o., Kpt. Morávku 187, Veľký Slavkov, 059 91

 V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 Po dobu, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu dotknutej osoby.  

  VI. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Právo na prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu svojich osobných údajov

Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov

Právo na prenosnosť svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním údajov odvolať

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

 VIII. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.

  IX. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:  

 Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá by bola potrebná na uzavretie zmluvy.

X. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

 Neuskutočňuje sa.

 XI. KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU:

 kudasm1@gmail.com

Prejsť na začiatok