Odstúpenie od zmluvy

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom ….

Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:

(meno a priezvisko / názov)
IČ:
DIČ:
so sídlom:
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu ……, oddiel…., vložka č.…..
kontaktné údaje:
email
telefón
www

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
emailová adresa spotrebiteľa …………..

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* …………..

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

V………….. dňa …………..

  • Nehodiace sa prečiarknite.
Prejsť na začiatok