Zásady ochrany osobných údajov

Vážení zákazníci,

ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá, a z tohto dôvodu Vás chceme informovať akým spôsobom obchodná spoločnosť je Progres Tatry, s. r. o., so sídlom Tatranská Polianka 22, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 475 155 38, zapísaná v OR OS Prešov, Odd.: Sro, Vl. č.: 30027/P, DIČ: 2023 917 874,  postupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zákazníkov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími právnymi predpismi. Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov.

V našej obchodnej spoločnosti pôsobí zodpovedná osoba (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.

Prejsť na začiatok