Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. resp.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť Progres Tatry, s. r. o., Tatranská Polianka 22, 062 01 Vysoké Tatry (ďalej len
„spoločnosť“) si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých jej klientov v súlade s
normami Európskej únie 679/2016 (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne
opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov.
Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred
nezákonnými formami spracúvania. Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov
našej spoločnosti sú najmä:
 Prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a oprávnené
osoby našich sprostredkovateľov
 Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to
najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v
prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.
 Na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali
zodpovedajúce opatrenia a využívame najmodernejšie informačné technológie.
 Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len
na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z
čerpania našich služieb.
 Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by
ich mohlo využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný
súhlas.
 Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s
právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných
služieb a s nimi súvisiace doplnkové služby, odpovedí na vaše otázky alebo na
vyriešenie vašich problémov.
Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných
právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb a s nimi súvisiacich doplnkových
služieb alebo, ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe vášho súhlasu a to najmä v
súvislosti:
 Predaj tovarov a poskytovaním služieb v prevádzkach spoločnosti
 Predajom formou E-shopu
 Marketingovými aktivitami.
 Fotografickými a mediálnymi záznamami
Ďalšie vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov sú
upravené v ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.  Podľa tohto ustanovenia dotknutá
osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti od nás ako od
prevádzkovateľa vyžadovať najmä
 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme spoločnosti najmä v rozsahu:  identifikačné údaje spoločnosti, 
identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene
spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných

osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje,
právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje
poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu
zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje
predmetom prenosu do tretích krajín,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť
získala jej osobné údaje na spracúvanie,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
 blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom sa žiadosť
považuje za podanú ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch
dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.
Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,
podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré
mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo
podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás môžete kontaktovať na :
Progres Tatry, s. r. o., Tatranská Polianka 22, 062 01 Vysoké Tatry alebo na e-mailovej
adrese: progrestatry@gmail.com

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

I. Správca údajov
Obchodné meno : Progres Tatry, s. r. o.
Sídlo spoločnosti : Tatranská Polianka 22, 062 01 Vysoké Tatry
IČO : 475 155 38
DIČ : 2023 917 874
zapísaná v OR OS Prešov, Odd.: Sro, Vl. č.: 30027/P
Telefonický kontakt: 0905 202 845
e-mail:. progrestatry@gmail.com
Osoba zodpovedná za ochranu OÚ: konateľ 
(ďalej ako: „Spoločnosť” .”)
 
Spoločnosť rešpektuje osobné práva svojich klientov, a preto pripravila túto Príručku o
ochrane údajov (ďalej len Príručka), ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na
internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v tlačenej podobe.
Spoločnosť ako správca údajov prehlasuje, že dodržiava ustanovenia Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona č. 18/2018 z (ďalej len: „Zákon o ochrane
osobných údajov”).
Táto Príručka poskytuje všeobecný prehľad o tom, ako Spoločnosť spravuje údaje počas
poskytovania svojich služieb.. Spoločnosť poskytne informácie o každom spravovaní údajov,
ktoré nie je uvedené v tejto Príručke ešte pred daným procesom spravovania údajov.
Spoločnosť je povinná spravovať osobné údaje len pre vopred stanovené účely, na
nevyhnutne potrebný čas a za účelom výkonu svojich práv a plnení svojich povinností.
Spoločnosť musí spravovať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné a vhodné pre naplnenie
cieľa konkrétneho spravovania údajov.
Ak Spoločnosť používa prijaté údaje na iný účel, ako je pôvodný účel zberu údajov, musí
Spoločnosť v každom prípade informovať dotknuté osoby a požiadať ich o konkrétny,
predchádzajúci súhlas a/alebo im poskytne možnosť, aby zakázali takéto použitie.
Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti počas procesu spravovania údajov sa sprístupnia len
tým osobám, ktoré sú zazmluvnené alebo zamestnané v Spoločnosti na vykonávanie
povinností týkajúcich sa daného procesu spravovania údajov.

 1. Definície
  Osobné údaje: všetky údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutého subjektu – najmä meno
  subjektu údajov, identifikačné číslo, ako aj jedna alebo viac informácií charakterizujúcich

jeho/jej fyzické, fyziologické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty – a
akékoľvek závery týkajúce sa subjektu údajov, ktoré je možné vyvodiť z týchto údajov.
Špeciálne citlivé údaje: osobné údaje o rasovom pôvode alebo etnickom pôvode, politických
názoroch alebo členstve v politickej strane, o náboženskom alebo inom svetonázore, o
členstve v odborových organizáciách, o sexuálnom živote, ako aj osobné údaje o zdravotnom
stave, patologickej vášni a údaje o záznamoch v trestnom registri.
Súhlas: dobrovoľné a špecifické vyjadrenie zámeru subjektu údajov, ktoré je založené na
správnych informáciách a ktorým subjekt údajov poskytuje jasný a jednoznačný súhlas na
spravovanie osobných údajov komplexne, alebo pre jednotlivé operácie;
Námietka: vyhlásenie subjektov údajov, v ktorých namietajú voči spravovaniu svojich
osobných údajov a žiadajú o ukončenie spravovania údajov a/alebo vymazanie spravovaných
údajov;
Správca údajov: fyzické alebo právnické osoby alebo organizácie, ktoré nemajú právnu
subjektivitu, ktorí alebo ktoré určujú účel spravovania údajov vlastnými silami alebo spoločne
s inými, a vytvárajú a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa spravovania údajov (vrátane
použitého zariadenia), alebo poverili spracovateľa údajov prijímať takéto rozhodnutia;
Správa údajov: odhliadnuc od použitého postupu; akákoľvek operácia alebo všetky operácie
vykonané s údajmi, najmä ak ide o  zber, zaznamenávanie, systematizáciu, skladovanie
úpravu, aplikovanie, dotazovanie, prenos, zverejnenie, harmonizáciu alebo prepojenie,
zablokovanie, vymazanie a zničenie údajov, ako aj prevenciu ďalšieho použitia takýchto
údajov, fotografovanie, audio alebo vizuálne zaznamenanie, ako aj zaznamenanie fyzických
atribútov vhodných na identifikáciu
Prenos údajov: poskytnutie prístupu niektorým tretím stranám k údajom;
Zverejnenie: poskytnutie prístupu širokej verejnosti k údajom;
Vymazanie údajov: zničenie údajov takým spôsobom, že ich obnova už nie je možná;
Označovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom za účelom ich
rozlišovania;
Zablokovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom, aby sa na určitú dobu
alebo navždy zablokovalo ich spravovanie;
Spracovanie údajov: vykonanie akýchkoľvek technických úloh súvisiacich s operáciami
spravovania údajov, bez ohľadu na spôsob a zariadenie použité na výkon takýchto činností,
ako aj bez ohľadu na  miesto aplikácie, za predpokladu, že úlohy sa týkajú údajov;
Spracovateľ údajov: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej
subjektivity, ktorí alebo ktoré vykonávajú spravovanie údajov na základe zmluvy so
správcom údajov – vrátane zmlúv uzatvorených v súlade s právnymi predpismi;

Sprostredkovateľ: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej
subjektivity, ktorí alebo ktoré nie sú totožné so subjektom údajov, správcom údajov alebo
spracovateľom údajov.

 1. Účely spracovania údajov, právne základy a oprávnené záujmy, ktoré
  sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana a tiež kategórie príjemcov
  Spravovanie všetkých údajov týkajúcich sa subjektu údajov a poskytovanie služieb sú
  založené na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéto spravovania
  údajov poskytovali služby a/alebo udržiavali kontakty. Spoločnosť musí uchovávať osobné
  údaje popísané v tomto článku (okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch)
  počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po
  tomto období ich musí vymazať.
  3.1. Vyvolania našich webových stránok/aplikácií
  3.1.1. Prihlasovacie súbory
  Pri každom prístupe na webové stránky/aplikácie za zašlú informácie prostredníctvom
  príslušného internetového prehliadača vášho príslušného koncového zariadenia na server
  našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa uložia v protokolových súboroch, takzvaných
  prihlasovacích súboroch. Pritom uložené údajové záznamy obsahujú nasledovné údaje,
  ktoré sa uložia až po automatické vymazanie: Dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej
  stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, odkazujúca URL adresa (URL adresa zdroja, z
  ktorého ste sa dostali na naše webové stránky), prenášané množstvo údajov, doba
  nabíjania, a tiež produkt a informácie o verzii aktuálne použitého prehliadača a tiež meno
  vášho poskytovateľa prístupu.
  Právnym základom spracovania IP adresy je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš
  oprávnený záujem vyplýva
 • zo zabezpečenia hladkého vytvorenia pripojenia,
 • zabezpečenia komfortného využitia našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenia systémovej bezpečnosti a stability.
  Bezprostredný spätný logický záver týkajúci sa vašej identity nie je podľa informácií možný
  a nebude ani nami vyvodený. Údaje sa uložia a po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu sa
  automaticky vymažú. Štandardné doby na vymazanie sa orientujú podľa kritéria
  nevyhnutnosti.

3.2. Odôvodnenie, realizácia a/alebo ukončenie zmluvy
3.2.1. Spracovanie údajov pri uzatvorení zmluvy
Ak sa zaregistrujete na webovej stránke/alebo uzavriete s nami zmluvu, spracujeme údaje
potrebné na uzatvorenie, vykonanie alebo ukončenie zmluvy
s vami.

K tomu patria:

 • Meno, priezvisko
 • Adresa bydliska, štát
 • E-mailová adresa

 • Telefónne číslo
   Číslo Platobnej karty

Právnym základom k tomu je článok 6 odsek 1 písmeno a) a b) GDPR, t.j. poskytnete nám
údaje na základe príslušného zmluvného vzťahu (napríklad vedenie vášho zákazníckeho
účtu/užívateľského účtu, realizácie kúpnej zmluvy, doručenie produktov) medzi vami a nami.
Na spracovanie vašej e-mailovej adresy v prípade kúpy prostredníctvom našich webových
stránok/aplikácií sme okrem toho z dôvodu zákonných normatívov zaviazaní k zaslaniu
elektronického potvrdenia objednávky (článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR).
V prípade, že vaše údaje nepoužívame na reklamné účely, uchovávame údaje zhromaždené
na realizáciu zmluvy počas trvania zmluvy, ako aj do skončenia platnosti zákonných alebo
potenciálnych zmluvných práv zo záruky a práv na záruku. Po uplynutí tejto lehoty
uchovávame informácie zmluvného vzťahu požadované podľa obchodného a daňového
práva počas lehôt stanovených zákonom. Za toto obdobie budú údaje opätovne spracované
v prípade preskúmania finančnou správou.
3.2.2. Využívanie údajov za účelom predchádzania podvodom
Údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s objednávkou, sa môžu použiť na overenie, či existuje
atypický proces objednávania (napríklad simultánne objednanie veľkého množstva tovaru na
rovnakú adresu pomocou rôznych zákazníckych účtov). V zásade existuje oprávnený záujem
na vykonanie takéhoto preskúmania, aby sa zabránilo zneužívajúcim objednávkam
a trestným činom.
Právnym základom spracovania je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.
III.4. Údaje o návštevnosti webových stránok
III.4.1.. Referencie a linky
Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam
uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a
bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie
je za ne zodpovedná.  Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte
si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových
stránok, ktoré navštívite.
III.4.2. Analytické nástroje, cookies
Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý
pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si
niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s
návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod
zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je
nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky
prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Spoločnosť
nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu
akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. 
Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne
cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať
cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

III.4.3. Remarketingové kódy
Používame remarketingové kódy na zaznamenanie, keď si užívateľ prezerá určité stránky, čo
nám  umožňuje v budúcnosti poskytovať cielenú reklamu. Cookie, zaisťujúce remarketingové
kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača
zakázať.
III.5. Kontakt
Spoločnosť môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu. progrestatry@gmail.com
Spoločnosť musí spravovať správy, kým nie je daná požiadavka/otázka splnená/zodpovedaná
a potom, keď je požiadavka/otázka uzavretá, archivuje takéto e-maily a uchováva ich po

 1. Bezpečnosť údajov
  IV. 1. Systém SSL
  Spoločnosť používa na svojich stránkach SSL šifrovanie pre rezervácie on-line. Všetky
  informácie, ktoré subjekt údajov zdieľa so Spoločnosťou sa musia automaticky šifrovať a
  musia byť chránené pri prenose po sieti. Keď náš server dostane informácie odkóduje sa
  použitím individuálneho súkromného kľúča. SSL umožňuje prehliadaču pripojiť sa na
  webovú stránku a vytvoriť bezpečný komunikačný kanál transparentným spôsobom.  SSL je
  najširšie využívaným a najúspešnejším šifrovacím systémom. Aby subjekty údajov mohli
  používať systém, potrebujú jednoducho overiť kompatibilitu svojich prehliadačov.
  IV. 2. Ostatné činnosti súvisiace s bezpečnosťou
  Spoločnosť musí zabezpečiť transparentnosť kontroly a určiť ako a ktoré osobné údaje sa
  prenášajú použitím prístroja na prenos údajov, kto a kedy vkladá ktoré údaje do systému a
  musia tiež zabezpečiť, aby sa systém mohol v prípade chyby obnoviť.  Sú generované správy
  o chybách, ku ktorým došlo v priebehu automatického spracovania.
  Spoločnosť musí spravovať osobné údaje dôverne a nesmie ich poskytnúť neoprávneným
  osobám.  Spoločnosť musí osobitne chrániť osobné údaje proti neoprávnenému prístupu,
  úprave, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj voči náhodnému zničeniu,
  poškodeniu a nedostupnosti kvôli zmene použitej technológie. Spoločnosť musí prijať všetky
  bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečila technickú ochranu osobných údajov.
 2. Prenos údajov
  Spoločnosť má právo prenášať osobné údaje poskytnuté aj na obchodných partnerov. Tieto
  subjekty musia spravovať poskytnuté údaje spôsobom definovaným v tejto Príručke. Takýto
  prenos informácií  sa môže uskutočniť, ak subjekty údajov boli riadne vopred informované
  pred poskytnutím služby
  Za účelom overenia zákonnosti prenosu údajov a informovania subjektov údajov, musí
  Spoločnosť uchovávať zmluvu o prenose údajov obsahujúci čas prenosu spravovaných
  osobných údajov, právny základ a adresáta prenosu údajov, ako aj definovanie rozsahu
  prenášaných osobných údajov a všetky údaje stanovené zákonom predpisujúcim spravovanie
  údajov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odovzdať spravované osobné údaje bez špecifického súhlasu
subjektu údajov kompetentným úradom a súdom v prípadoch stanovených zákonom na
požiadanie týchto úradov a súdov.

 1. Spracovateľ a sprostredkovateľ OÚ
  Môžete požiadať o špecifický zoznam spracovateľov sprostredkovateľ OÚ zaslaním e-mailu
  na : progrestatry@gmail.com alebo kontaktovaním zamestnanca Spoločnosti zodpovedného
  za ochranu údajov prostredníctvom ich kontaktov uvedených v Článku I. Spoločnosť musí
  vybaviť takéto žiadosti písomnou formou do 30 (tridsiatich) dní.
 2. Práva a opravné prostriedky
  VII.1. Poskytovanie informácií
  Na základe žiadostí zaslaných subjektmi údajov na e-mailové adresy v každej časti alebo
  priamo Spoločnosti, musí Spoločnosť poskytnúť informácie týkajúce sa konkrétnych údajov o
  subjekte spravovaných Spoločnosťou a/alebo spracované spracovateľom údajov poverených
  Spoločnosťou; zdroj takýchto údajov, účel, právny základ a trvanie spravovania údajov; meno
  a adresa spracovateľov údajov, ako aj ich činnosti súvisiace so spravovaním údajov; a (v
  prípade prenosu osobných údajov subjektu) právny základ a prijímateľ prenosu údajov.
  Takéto informácie sa musia poskytnúť do 25 dní, bezplatne raz ročne pre identické údaje, a za
  poplatok za všetky dodatočné požiadavky.
  Ak je poskytnutie informácií zamietnuté, Spoločnosť musí písomne informovať subjekt
  údajov, ktoré ustanovenie ktorého zákona bolo právnym základom pre zamietnutie informácií
  a tiež musí informovať subjekt údajov o možnostiach odvolania sa.
  VII.2. Opravy
  Ak sú osobné údaje nesprávne a Spoločnosť má k dispozícii správne údaje, musí takéto údaje
  opraviť.
  Spoločnosť musí o oprave informovať subjekt údajov, ako aj strany, ktoré potenciálne mohli
  dostať údaje od Spoločnosti pre účely spravovania údajov. Takéto oznámenie sa nemusí robiť,
  ak nie sú porušené oprávnené záujmy subjektu údajov v zmysle účelu spravovania údajov.
  Opravy na požiadanie, lehota na administráciu a podanie opravného prostriedku sa riadia
  Článkom VII.1.
  VII.3. Vymazanie a blokovanie, námietka
  Prípady vymazania a blokovania osobných údajov a námietky proti spravovania údajov sa
  riadia ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.
  Spoločnosť musí poskytnúť informácie o právnych predpisoch uvedených v tomto odseku na
  základe požiadaviek zaslaných na progrestatry@gmail.com
  VII.4. Odškodnenie a poplatok za ujmu
  Ak Spoločnosť spôsobí škodu protiprávnym spracúvaním údajov dotyčnej osoby alebo
  porušením požiadaviek ochrany osobných údajov, alebo poruší právo dotyčnej osoby na
  súkromie, od Spoločnosti je možné požadovať poplatok za ujmu.

Správca údajov je zbavený zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že
škodu alebo porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie spôsobili neodvrátiteľné dôvody
mimo rozsahu spracúvania údajov.
Spoločnosť je tiež zodpovedná za všetky škody subjektu údajov spôsobené spracovateľmi
údajov, Spoločnosť je povinná uhradiť dotyčnej osobe aj poplatok za ujmu, v prípade
porušenia práva na súkromie, spôsobené spracovateľom údajov. Spoločnosť je zbavená tejto
zodpovednosti a zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že škoda alebo
porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie bolo spôsobené neodvrátiteľným dôvodom silou
mimo rozsah spravovania údajov. Škoda nemôže byť kompenzovaná a nie je možné
požadovať poplatok za ujmu, ak bola spôsobená v dôsledku úmyselného alebo hrubo
nedbalého pochybenia dotyčnej osoby.
VIII. Súhlas so spracovaním OU v informačných systémoch a poučenie dotknutej
osoby
Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí v zmysle v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracoval
v informačných systémoch a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené
nižšie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých
svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na
dobu 5 rokov, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Prevádzkovateľ pred ukončením uvedeného termínu na vymazanie spracovávania osobných
údajov môže požiadať objednávateľa o súhlas na prolongáciu o ďalších 5 rokov.

 1. Informačný systém pre predaj na diaľku a evidencia klientov
  Účel spracovávania osobných údajov:
   Predaj služieb, tovaru, vyhotovenie platobných dokladov.
   Poskytovanie zliav, bonusov vracajúcim sa klientom prevádzkovateľa.
  Objednávateľ zrealizovaním objednávky dáva Prevádzkovateľovi doleuvedený Súhlas so
  spracovaním osobných údajov v súlade s v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
  údajov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a
  Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov v nasledovnom rozsahu:
   Predaj tovarov a služieb v prevádzkach spoločnosti
   Predaj fomou E-shopu
   Marketingovými aktivitami.
   Fotografickými a mediálnymi záznamami

V súlade s uvedenými ustanoveniami o ochrane osobných údajov súhlasím so
spracovaním, poskytnutím, sprístupnením, všetkých údajov, ktoré som uviedol(a) v
rámci registrácie prevádzkovateľom

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby:
  Poučenie o dobrovoľnosti:
  Dotknutá osoba nie je povinná súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné  odvolať.
  Poskytnutý súhlas platí do odvolania.
  V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať
  jej osobné údaje, preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako
  sú najmä oznámenie osobitného zákona, na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané,
  dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v
  prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.
  Zákazník ako dotknutá osoba má právo:
   Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
   Právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
  ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom
  v zmysle ust. § 21 Zákona
   Právo na opravu osobných údajov
   Právo na vymazanie osobných údajov
   Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
   Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
   Právo na prenos svojich osobných údajov
   Právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
  automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa
  ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú
   Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov
  Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak sa domnieva, že spracúvanie
  osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so Zákonom a/alebo Nariadením
  Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov:
  Zákazník ako dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním poštovej
  zásielky na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailovej správy na adresu
  Osobné údaje nebudú zverejňované. Dotknutá osoba bola informovaná o všetkých zákonom
  stanovených informáciách v zmysle § 19 Zákona

Spracovateľské operácie s osobnými údajmi:

Osobné údaje sa nebudú zverejňovať, a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude
uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené: poskytovateľovi IT servisu, prepravnej
(kuriérskej) spoločnosti a poskytovateľovi webhostingu a štátnym kontrolným orgánom.
V prípade, že klient prestane súhlasiť so spracúvaním osobných údajov, môže požiadať
prevádzkovateľa o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa jeho osobné
údaje zlikvidujú, resp. vymažú do 30 dní od zaslania písomnej žiadosti na mail:
progrestatry@gmail.com, resp. písomne na adresu sídla spoločnosti.
Na základe písomnej žiadosti môže klient vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich
osobných údajov, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak
došlo k porušeniu zákona.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou
(e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ
jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže
registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového
obchodu po prihlásení.
Máte možnosť nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom, telefonicky alebo poštou.
Keď nás kontaktujete, použijeme osobné údaje, ktoré nám v tomto rámci poskytnete
dobrovoľne, s jediným cieľom kontaktovať vás a spracovať vašu žiadosť. Právnym základom
tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a), článok 6 odsek 1 písmeno b),
článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

 1. Účely spracúvania osobných údajov v súvislosti s používaním internetovej služby a
  mobilnej aplikácie a právny základ pre spracovanie osobných údajov. 
 2. Vybavenie objednávky zadanej prostredníctvom objednávkového formulára na
  internetovej službe na nákup tovaru a služieb a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm.
  b) GDPR). 
 3. Na účely spracovania online platieb za objednané produkty prostredníctvom
  internetovej služby a mobilnej aplikácie (článok 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR). 
 4. Na účely marketingu produktov a služieb a správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 5. Na prevádzkovanie sociálnych sietí (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 6. Na štatistické účely (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) (článok 6 ods. 1 písm.
  f) GDPR).
 7. Na účely prípadného preukazovania a uplatňovania nárokov alebo obrany proti
  nárokom – právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (článok 6
  ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v ochrane jeho práv.
 8. Na účely plnenia povinností uložených Správcom a Spracovateľom osobných údajov
  zákonom, napr. zákonom o účtovníctve, daňovým zákonom (čl. 6 ods. 1 písm. c)
  GDPR).

 1. Na účely vybavovania dopytov a sťažností (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
  Bod: 1. Vybavenie objednávky zadanej prostredníctvom objednávkového formulára na
  internetovej službe na nákup tovaru a služieb.
  Príjemcami údajov sú okrem iných: subjekty poskytujúce správcovi podporné služby v oblasti
  podnikania (napr. špecializované služby súvisiace s realizáciou zadanej objednávky),
  poskytovatelia právnych a poradenských služieb a podpora Správcu pri vymáhaní splatných
  pohľadávok (najmä právne a daňové kancelárie, inkasné spoločnosti) a subjekty oprávnené
  podľa zákona.
  Používanie webovej stránky (vrátane zadávania objednávok, prezentácie ponuky) si
  nevyžaduje vytvorenie používateľského konta. Zákazník môže využiť možnosť zadania
  objednávky bez toho, aby si predtým vytvoril konto na internetovej službe. Správca
  zhromažďuje údaje používateľov v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb ponúkaných
  prostredníctvom internetovej služby alebo mobilnej aplikácie, ako aj informácie o ich aktivite
  v internetovej službe.
  Správca spracúva osobné údaje všetkých osôb využívajúcich Internetovú službu (vrátane IP
  adresy alebo iných identifikátorov a informácií získaných prostredníctvom súborov cookie
  alebo iných podobných technológií) a tiež zaznamenáva činnosť zákazníkov na Internetovej
  službe v systémových protokoloch (špeciálny počítačový program, ktorý slúži na ukladanie
  chronologických záznamov obsahujúcich informácie o udalostiach a činnostiach súvisiacich s
  informačným systémom používaným na poskytovanie služieb správcom). Informácie
  zhromaždené v protokoloch sa spracúvajú predovšetkým na účely súvisiace s poskytovaním
  služieb. Správca spracúva tieto údaje aj na technické a administratívne účely, na účely
  zaistenia bezpečnosti informačného systému a jeho správy, ako aj na analytické a štatistické
  účely.
  Na používanie funkcií internetových služieb je potrebné poskytnúť osobné údaje.
  Neposkytnutie týchto údajov znemožňuje používanie internetovej służby, napr. na uzavretie a
  plnenie zmluvy.
  Spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej zákazníkom alebo partnerom
  Reštaurácia alebo na vykonanie úkonov na žiadosť týchto osôb pred uzavretím zmluvy
  (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ak nám svoje údaje neposkytnete, nebudeme môcť vašu
  objednávku spracovať.
  Vaše osobné údaje poskytnuté v procese objednávania budú spracúvané po dobu 14 dní odo
  dňa dokončenia objednávky a potom až do uplynutia premlčacej lehoty na reklamácie, ktorá
  sa počíta odo dňa vybavenia objednávky. Po uplynutí tohto obdobia sa údaje spracúvajú len
  vtedy, ak to bude vyžadovať zákon, a v takom rozsahu, v akom to bude vyžadovať zákon. Po
  uplynutí obdobia spracovania sa údaje nenávratne vymažú alebo anonymizujú.
  Bod: 2. Na účely spracovania online platieb za objednané produkty prostredníctvom
  internetovej služby a mobilnej aplikácie.
  Osobné údaje zákazníkov využívajúcich online platby sa prenášajú špecializovaným
  spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú online platbami. Pri zadávaní objednávky s použitím platby
  cez internet sú zákazníci vždy informovaní, ktorý subjekt danú platbu obsluhuje.

Internetová služba poskytuje zákazníkom službu platby cez internet za objednaný tovar a
služby v partnerských reštauráciách.
Použitie možnosti online platby je dobrovoľné. Ak sa neposkytnú osobné údaje potrebné na
vykonanie platby cez internet, nebude možné takúto transakciu vykonať ale nevylučuje
možnosť používania webovej stránky. Spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
uzavretej zákazníkom alebo na vykonanie úkonov na žiadosť zákazníka pred uzavretím
zmluvy. (Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).
Zákazník môže za objednaný tovar a služby zaplatiť aj inými formami vrátane platby v
hotovosti a v závislosti od ponuky partnerskej reštaurácie aj prostredníctvom platobného
terminálu partnerskej reštaurácie.
Osobné údaje spracúvané na účely spracovania online platieb môžu byť dodatočne
spracúvané na iné právne odôvodnené účely správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenie
GDPR). Týmito oprávnenými cieľmi sú: 1. vykonávanie analýz činnosti a preferencií
zákazníkov s cieľom zlepšiť funkcie a poskytované služby, 2. prípadné určenie, vymáhanie
alebo obrana proti nárokom.
Vaše osobné údaje poskytnuté v procese objednávania a platby budú spracúvané po dobu
požadované zákonom, najmä daňovým zákonom, a potom za obdobie premlčania nárokov,
ktorá sa počíta od dátumu vybavenia objednávky a platby.

Bod: 3. Na účely marketingu produktov a služieb.
Zákazník musí poskytnúť samostatný, výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov na marketingové účely. Jeho súhlas je dobrovoľný a nemá vplyv na plnenie
objednávky alebo používanie internetovú službu.
Správca spracúva osobné údaje zákazníkov Internetové služby na účely vykonávania
marketingových činností, ktoré môžu zahŕňať:
a. zobrazovanie takého marketingového obsahu zákazníkovi, ktorý je prispôsobený jeho
preferenciám (kontextová reklama), a to aj vo forme webových bannerov, reklamných textov
alebo funkcie „Push“; b. zobrazovanie takého marketingového obsahu zákazníkovi, ktorý je
prispôsobený jeho preferenciám (behaviorálna reklama), a to aj vo forme webových bannerov,
reklamných textov alebo funkcie „Push“; c. zasielanie e-mailových oznámení o zaujímavých
ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú komerčné informácie (služba
zasielania informačných bulletinov); d. zasielanie SMS oznámení o zaujímavých ponukách
alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú komerčné informácie (služba zasielania
informačných bulletinov).
Na vykonávanie marketingových aktivít správca a Procesor v niektorých prípadoch používa
profilovanie. To znamená, že vďaka automatickému spracovaniu údajov správca a Procesor
vyhodnocuje vybrané faktory týkajúce sa fyzických osôb s cieľom analyzovať ich správanie,
vytvoriť prognózu do budúcnosti alebo ich vyzvať, aby opäť používali produkty a služby.
Bod: a) Kontextová reklama

Správca spracúva osobné údaje zákazníkov na marketingové účely v súvislosti so zacielením
kontextovej reklamy (t. j. reklamy, ktorá zodpovedá preferenciám zákazníka) na zákazníkov.
Spracúvanie osobných údajov na tento účel sa uskutočňuje v súvislosti s uplatňovaním
oprávneného záujmu správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) spočívajúceho v
propagácii svojej značky.
Bod: b) Behaviorálna reklama
Správca alebo spracovatelia (subjekty z oblasti marketingu) spracúvajú osobné údaje
zákazníkov vrátane osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookie a iných
podobných technológií na marketingové účely v súvislosti so zacielením behaviorálnej
reklamy na zákazníkov (t. j. reklamy prispôsobenej preferenciám zákazníka). Spracovanie
osobných údajov na tento účel zahŕňa aj profilovanie zákazníkov.
Bod: c) Informačný bulletin
Správca poskytuje službu zasielania informačných bulletinov osobám, ktoré na tento účel
poskytli svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie údajov je potrebné na poskytovanie služby
zasielania informačných bulletinov a keď sa údaje neposkytnú, informačné bulletiny nebude
možné zasielať.
Bod: d) Priamy marketing
Osobné údaje zákazníka môže správca použiť aj na to, aby naňho nasmeroval marketingový
obsah prostredníctvom rôznych kanálov, t. j. e-mailom, MMS/SMS. Takéto kroky správca
vykoná len vtedy, ak s tým zákazník súhlasí. Vyjadrený súhlas môže zákazník kedykoľvek
odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré správca vykonal pred
jeho odvolaním.
Vaše osobné údaje uchovávané na účely marketingu produktov a služieb sa budú
spracovávať až do odvolania súhlasu.

Bod: 4. Sociálne médiá
Príjemcami údajov sú okrem iných: subjekty poskytujúce správcovi služby, napr. e-mail,
hosting, správcovia sociálnych sietí atď.
Správca spracúva osobné údaje zákazníkov, ktorí navštívia profily správcu na sociálnych
sieťach (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Tieto údaje sa spracúvajú len v
súvislosti so správou profilu vrátane informovania zákazníkov o činnosti správcu a propagácie
rôznych typov podujatí, služieb a produktov. Právnym základom spracúvania osobných
údajov správcom na tento účel je jeho oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
GDPR), ktorý spočíva v propagácii jeho značky a udržiavaní vzťahov so zákazníkmi.
Pridávanie príspevkov a iné aktivity na sociálnych sieťach sú dobrovoľné a správca
nezodpovedá za zverejnené príspevky.
Vaše osobné údaje poskytnuté na sociálnych médiách sa budú spracúvať až do vymazania
daného príspevku alebo do požiadania o jeho vymazanie.
Bod: 5. štatistické účely

Právnym základom spracúvania spočívajúceho vo vykonávaní analýz činnosti Používateľov,
ako aj ich preferencií s cieľom zlepšenia funkcií a poskytovaných služieb, je v tomto prípade
súhlas vyjadrený prostredníctvom banneru so súbormi cookie. Vaše osobné údaje uchovávané
na štatistické účely sa budú spracúvať do odvolania súhlasu alebo do doby, kým nebude
existovať oprávnený záujem Správcu, najdlhšie však po dobu 5 rokov.
Bod: 6 Na účely prípadného preukazovania a uplatňovania nárokov alebo obrany proti
nárokom – právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu spočívajúci v
ochrane jeho práv.
Právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu spočívajúci v ochrane jeho
práv.
Vaše osobné údaje uchovávané na účely ochrany práv Správcu budú spracúvané do uplynutia
lehoty súvisiacej s uplatnením nároku podľa zákona.
Bod: 7. Na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa a Spracovateľa osobných údajov,
ktoré mu ukladajú právne predpisy, napr. zákon o účtovníctve, daňové zákony.
Vaše osobné údaje, ktoré sú uchovávané za účelom plnenia povinností uložených
Prevádzkovateľom a Spracovateľom osobných údajov zákonom, budú spracúvané po dobu, v
ktorej zákon vyžaduje uchovávanie dokumentácie a plnenie povinností z nich vyplývajúcich.
Bod: 8. Na účely vybavovania otázok a sťažností.
Právnym základom spracúvania uvedených údajov je náš oprávnený záujem na možnosti
vzniku a uplatnenia nárokov alebo obrany proti takýmto nárokom.
Vaše osobné údaje uchovávané na účely vybavovania dopytov a sťažností budú spracúvané
po dobu stanovenú zákonom.
Súbory cookie a podobné technológie
Príjemcami údajov sú okrem iných: subjekty poskytujúce správcovi služby , napr. e-mail,
hosting atď.
Súbory cookie sú malé textové súbory nainštalované v zariadení zákazníka, ktorý si prezerá
Internetové služby. Súbory cookie zhromažďujú informácie, ktoré uľahčujú používanie
webovej stránky – napr. zapamätaním si návštev zákazníka v Internetovej službe a činností,
ktoré vykonal.
Správca informuje, že súbory cookie sú neškodné pre počítač alebo iné zariadenie zákazníka a
jeho údaje. Správca tiež informuje, že je možné nakonfigurovať webový prehliadač alebo
mobilnú aplikáciu tak, aby neumožňovali ukladanie súborov cookie do počítača alebo iného
zariadenia zákazníka.
Predtým, ako sa zákazník rozhodne zmeniť predvolené nastavenia prehliadača, by však mal
mať na pamäti, že mnohé súbory cookie zvyšujú pohodlie pri používaní Internetové služby.
Zakázanie súborov cookie môže ovplyvniť vzhľad aj fungovanie Internetovej služby.
Správca informuje, že súbory cookie je možné aj vymazať po skončení danej relácie počas
používania Internetovej služby.

Informácie obsiahnuté v systémových protokoloch v súvislosti so všeobecnými zásadami
vytvárania spojení na internete využíva hostingová spoločnosť prevádzkujúca Internetové
Služby len na technické a štatistické účely.

Súbory cookie služieb a podobné technológie
Správca používa tzv. súbory cookie služieb a podobné technológie (lokálne úložisko)
predovšetkým na dodávanie elektronicky poskytovaných služieb zákazníkovi a na zlepšenie
kvality týchto služieb. Správca a iné subjekty, ktoré mu poskytujú analytické a štatistické
služby, preto používajú súbory cookie ukladaním informácií alebo využívaním prístupu k
informáciám už uloženým v koncovom telekomunikačnom zariadení zákazníka (počítač,
telefón, tablet atď.).
Súbory cookie používané na tento účel zahŕňajú: • súbory cookie s údajmi zadanými
zákazníkom (ID relácie) počas trvania relácie (súbory cookie s údajmi o vstupe používateľa);

 • overovacie súbory cookie používané pre služby, ktoré vyžadujú overenie počas trvania
  relácie (overovacie súbory cookie); • súbory cookie používané na zaistenie bezpečnosti, napr.
  na odhaľovanie podvodov v oblasti overovania (bezpečnostné súbory cookie zamerané na
  používateľa) • súbory cookie relácie multimediálneho prehrávača (napr. súbory cookie
  prehrávača flash player) počas trvania relácie (súbory cookie relácie multimediálneho
  prehrávača); • trvalé súbory cookie používané na prispôsobenie rozhrania zákazníka počas
  trvania relácie alebo o niečo dlhšie (súbory cookie na prispôsobenie používateľského
  rozhrania) -; • súbory cookie používané na monitorovanie návštevnosti webových stránok, t. j.
  na analýzu údajov
  Súbory cookie používané na marketingové účely
  Spracovatelia (subjekty z oblasti marketingu) na žiadosť správcu údajov používajú súbory
  cookie na marketingové účely, a to aj v súvislosti so zacielením behaviorálnej reklamy na
  zákazníkov.
  Technológia Push
  Správca používa tzv. technológiu Push, ktorá umožňuje zasielať zákazníkovi oznámenia, a to
  aj v súvislosti so smerovaním reklamy na zákazníka. Na tento účel správca ukladá informácie
  alebo získava prístup k informáciám už uloženým v koncovom telekomunikačnom zariadení
  zákazníka (počítač, telefón, tablet atď.).
  Používanie súborov cookie na zhromažďovanie údajov prostredníctvom nich vrátane prístupu
  k údajom uloženým v zariadení zákazníka si vyžaduje súhlas zákazníka. V rámci Internetovej
  služby sa takýto súhlas získava prostredníctvom banneru so súbormi cookie. Súhlas je možné
  kedykoľvek odvolať. Súhlas sa nevyžaduje v prípade nevyhnutných súborov cookie, t. j.
  súborov cookie potrebných na riadne poskytovanie telekomunikačných služieb (vrátane
  prenosu údajov na zobrazenie obsahu).
  Okrem súhlasu s inštaláciou súborov cookie prostredníctvom bannera so súbormi cookie by
  mal zákazník zachovať príslušné nastavenia prehliadača, ktoré umožňujú ukladanie súborov
  cookie z webovej lokality v koncovom zariadení zákazníka. Po zobrazení banneru môže
  Zákazník svoj súhlas odvolať kliknutím na tlačidlo “spravovať súbory cookie”. Potom by mal
  posunúť posuvník nachádzajúci sa vedľa vybranej kategórie súborov cookie a stlačiť tlačidlo

“Uložiť”. Súhlas s používaním súborov cookie môžete odvolať aj prostredníctvom nastavení
prehliadača.

Podrobné informácie nájdete na stránke:
a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-managecookies b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 d

 1. Rôzne ustanovenia
  Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tejto Príručky o jej zmene zúčastnené strany
  upovedomí.
  Spoločnosť nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových
  stránok alebo hosťami.
  Ak máte otázky ohľadne ochrany osobných údajov, môžete požiadať o pomoc Úrad pre
  ochranu osobných údajov.
  Posledná aktualizácia: 01.05.2023.

Prejsť na začiatok